Treballem per mantenir les instal·lacions de la via pública

El manteniment de l’enllumenat de la ciutat, dels semàfors, de la senyalització vertical i horitzontal, de les fonts i llacs, i de les plaques solars és responsabilitat del personal especialitzat de Minsvic.

Enllumenat

Manteniment de l'enllumenat públic
Manteniment de l'enllumenat públic a Vic

Vic compta amb més de 9.000 punts de llum amb una potència total de 1.438kW i un consum anual d’energia al voltant dels 5.150.000 kWh.

La responsabilitat de Minsvic és garantir el correcte funcionament d’aquesta infraestructura, realitzant els manteniments pertinents.

L’any 2015 es van realitzar 1.586 intervencions  de manteniment en els punts de llum. Una xifra baixa que s’ha aconseguit gràcies al pla d’adequació de l’enllumenat públic, que es va portar a terme entre 2006 i 2008.

Estalvi energètic

Els últims anys s’ha fet un esforç per substituir progressivament les antigues làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi, menys contaminants i amb major eficàcia lumínica.

Gràcies al canvi de les làmpades i a l’ajust de les potències elèctriques, durant els darrers anys, s’ha aconseguit disminuir la potència per punt de llum.

Semàfors

Els carrers de Vic compten amb 160 semàfors. Aquests sumen un total de 742 punts de llum. El 100% d’aquests semàfors són amb òptiques de leds.

Aquesta tecnologia ha permès reduir el nombre d’intervencions per manteniment de forma molt important, ja que les òptiques de leds requereixen un menor manteniment que les antigues.

Semàfors a la via pública

Cruïlles adaptades als invidents

Totes les cruïlles de semàfors de la ciutat disposen de sistema de senyalització acústica per a invidents. Es tracta de 124 mòduls per a invidents homologats per l’ONCE.

Per evitar molèsties, aquest sistema acústic s’activa només mitjançant un comandament a distància o un sistema bluetooth que es pot utilitzar des d’una aplicació mòbil. Les persones invidents disposen d’aquests sistemes que els permeten posar en marxa el sistema acústic quan s’acosten a la cruïlla.

Senyalització horitzontal

Manteniment senyalització horitzontal Vic

El manteniment de la senyalització horitzontal també és responsabilitat de Minsvic.

La ciutat de Vic compta amb 23.729 elements de senyalització horitzontal dividits en:

  • Símbols: carril bus i carril bici, senyal de cedir el pas, stops, fletxes de direccions, espais per a contenidors, etc.
  • Senyalització de zones: passos de vianants, zones d’aparcament de motos, zones de parada d’autobusos, zones de càrrega i descàrrega, etc.
  • Senyalització d’aparcaments: zones d’aparcament de cotxes, de bicicletes o de vehicles per a minusvàlids.

Durant el 2015 es van realitzar 201 intervencions de pintura en senyalització horitzontal. Es van utilitzar 12.910 quilos de pintura.

Senyalització vertical

Manteniment de la senyalització vertical

Vic compta amb 7.191 plaques de senyals verticals de trànsit.

Aquests senyals requereixen també de tasques de manteniment periòdiques per conservar-les en bon estat, garantint així la seguretat de conductors i vianants. El 2015 es van fer 387 intervencions en senyals verticals.

Llacs, fonts i sistemes de reg

Manteniment de llacs a Vic

L’any 2015 es van realitzar 112 tasques de conservació en els 13 llacs i les 76 fonts de la ciutat. Les intervencions habituals són les de cloració, neteja i control preventiu de salubritat.

Minsvic també s’encarrega del manteniment i les instal·lacions dels sistemes de reg dels parcs i jardins.

Instal·lacions fotovoltaiques

Les instal·lacions municipals de Vic compten amb 168,74m2 de plaques que generen una potència de 19,35kWp.

El manteniment d’aquestes plaques és també responsabilitat de Minsvic. A més, mensualment es prenen lectures dels kWh exportats i kWh importats per realitzar la facturació.

Manteniment plaques solars Vic